Friday, 22 June , 2018
Trang chủ Tư vấn hợp đồng

Tư vấn hợp đồng

Tư vấn hợp đồng chuyển nhượng dự án

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế hiện nay việc chuyển nhượng dự án đang diễn ra khá phố...

Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

Vấn đề về đất đai luôn là những vấn đề phức tạp từ trước tới nay đặc biệt là trong việc...

Dân sự có yếu tố nước ngoài

Yếu tố nước ngoài là quan hệ dân sự có ít nhất chủ thể tham gia quan hệ  là người nước...

Giao dịch dân sự của người chưa thành niên

Người chưa thành niên là người chưa phát triển toàn diện về mặt thể chất và nhân cách. Theo quy định...

Giao dịch dân sự có hiệu lực

Giao dịch dân sự là căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự, là...

Giao dịch dân sự có điều kiện

Giao dịch dân sự là căn cứ phổ biến thông dụng nhất trong các căn cứ làm phát sinh, thay đổi,...

Giao dịch dân sự là gì?

Khái niệm Giao dịch dân sự là gì? Khái niệm giao dịch dân sự được quy định tại Điều 116 BLTTDS 2015,...

Giao dịch dân sự

Giao dịch dân sự là hành vi có ý thức  của chủ thể nhằm đạt được mục đích nhất định. Theo Điều...

Tranh chấp hợp đồng dịch vụ

Theo quy định của BLDS 2015 hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận của các bên, theo đó một bên...

Giải quyết tranh chấp hợp đồng ngoại thương

Theo Công ước Viên vào những năm 1980 về vấn đề xác định hợp đồng ngoại thương là hợp đồng được...